รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053454
การเขียนแบบทางการบรรจุ
3(1-6-5)
การใช้อุปกรณ์สำหรับการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนแบบสำหรับภาชนะบรรจุ การเขียนภาพแผ่นคลี่ การกำหนดขนาด การเขียนภาพสามมิติ การเขียนแบบทางการบรรจุใช้คอมพิวเตอร์ช่วย