รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053456
วิวัฒนาการการออกแบบภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
ประวัติและวิวัฒนาการด้านการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ วิวัฒนาการ ด้านการออกแบบภาชนะบรรจุไทย แนวคิดในการออกแบบภาชนะบรรจุ การประยุกต์เอกลักษณ์ไทยในการออกแบบระดับสากล