รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053457
การออกแบบเซรามิกสำหรับการบรรจุ
3(1-6-5)
ประวัติการออกแบบเซรามิกส์ หลักการออกแบบภาชนะบรรจุจากเซรามิกส์ การเตรียมวัตถุดิบ เนื้อดินปั้น น้ำเคลือบ กระบวนการการผลิต การขึ้นรูป การเผา การเคลือบ มีการศึกษานอกสถานที่