รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053458
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาชนะบรรจุ
3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกภาชนะบรรจุ การสร้างต้นแบบภาชนะบรรจุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์