รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053459
พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อและการแบ่งกลุ่มตลาด กลยุทธ์เชิงการตลาดต่อการพัฒนาภาชนะ บรรจุ การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์