รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053461
การพิมพ์ภาชนะบรรจุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01053211 / วิธีและระบบการพิมพ์วัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ ชนิดและการเลือกหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ มีการศึกษานอกสถานที่