รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053462
การพิมพ์ออฟเซตและการพิมพ์เฟลกโซกราฟีบนภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
หลักการของการพิมพ์ออฟเซตและการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีบนภาชนะบรรจุ การเตรียมพิมพ์ การพิมพ์พิสูจน์และการทำแม่พิมพ์ งานหลังพิมพ์ เครื่องพิมพ์ป้อนม้วน และเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น การพิมพ์บนโลหะ กระดาษและพลาสติก การควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการพิมพ์ มีการศึกษานอกสถานที่