รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053471
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทางการบรรจุ
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนทางการบรรจุ การลดต้นทุนภาชนะบรรจุ การเตรียมข้อกำหนด ลักษณะเฉพาะทางการบรรจุ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางอุตสาหกรรมการบรรจุ