รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053481
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
3(2-3-6)
การผสมในการแปรรูปยาง วัลคาไนซ์เซชันและการเสริมแรงยาง ยางผสมและสารยืดหยุ่น การดัดแปรทางเคมีของยาง การวิเคราะห์โครงสร้างของสารยืดหยุ่น