รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053483
เทคโนโลยีสตาร์ช
3(2-3-6)
แหล่งและการสังเคราะห์ การสกัดสตาร์ช องค์ประกอบและสมบัติของสตาร์ช การวิเคราะห์องค์ประกอบและสมบัติของสตาร์ช การวิเคราะห์องค์ประกอบและสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ช การดัดแปรสตาร์ช การใช้ประโยชน์จากสตาร์ชในอุตสาหกรรม