รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053484
สารเติมแต่งสำหรับการผลิตพลาสติก
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01053211 / หน้าที่และความสำคัญของสารเติมแต่ง กลุ่มและผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติของวัสดุบรรจุพลาสติก การประยุกต์ในอุตสาหกรรมการบรรจุและวัสดุ