รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053490
สหกิจศึกษา
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอ