รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053491
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการบรรจุ
3(1-6-5)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ การกำหนดปัญหา การวาง รูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียน รายงาน และการเสนอผลการวิจัย