รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053492
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการบรรจุ
1(0-3-2)
การนำเสนอและอภิปรายประสบการณ์การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี การถ่ายทอดประสบการ์การทำงานทางเทคโนโลยีการบรรจุ การเยี่ยมชมโรงงาน