รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053496
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุ
1-3
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุ ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา