รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053497
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ในระดับปริญญาตรี