รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053498
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีการบรรจุระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน