รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053501
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุแบบเข้ม
3(3-0-6)
การผลิตและการทดสอบสมบัติของวัสดุและภาชนะบรรจุ การวิเคราะห์กระบวนการบรรจุ การบรรจุสำหรับการกระจายสินค้า การประยุกต์การบรรจุในอุตสาหกรรม กฎระเบียบทางการบรรจุ การออกแบบและพัฒนาการบรรจุ