รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053511
ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารทางการบรรจุ
3(3-0-6)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายมวลสารทางการบรรจุ การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายมวลสาร ผลของการเคลื่อนย้ายมวลสารต่อผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และผู้บริโภค กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายมวลสารทางการบรรจุ