รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053521
เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีการแปรรูปพลาสติก โลหะ กระดาษ แก้ว และวัสดุอื่นทางการบรรจุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแปรรูปวัสดุทางการบรรจุ การใช้งานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรม