รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053522
สภาพให้ซึมได้และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
ทฤษฎีการแพร่ของอนุภาค สภาพให้ซึมได้ของวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพให้ซึมได้ของก๊าซและไอน้ำสำหรับวัสดุชั้นเดียวและหลายชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพให้ซึมได้กับอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อความชื้นและต่อก๊าซออกซิเจน จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ