รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053523
การบรรจุกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งใช้ในการผลิตวัสดุบรรจุ ผลกระทบของเทคโนโลยีการบรรจุต่อสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดสำหรับกระบวนการบรรจุ ความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะบรรจุกับปัญหาของเหลือใช้ในชุมชน การแปรใช้ใหม่ของวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุโดยคำนึงถึงผลต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางการบรรจุยั่งยืน การประชาสัมพันธ์ทางการบรรจุเพื่อประโยชน์ทางการตลาด