รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053524
เทคโนโลยีขั้นสูงของวัสดุอ่อนตัวทางการบรรจุ
3(3-0-6)
ชนิดของวัสดุอ่อนตัวทางการบรรจุรวมทั้งพอลิเมอร์ชีวภาพ สัณฐานวิทยาของวัสดุและความสัมพันธ์กับสมบัติของวัสดุ การผลิตวัสดุอ่อนตัวทางการบรรจุ การแปรรูปวัสดุอ่อนตัวโดยการจัดระเบียบโมเลกุล การเคลือบ การอาบไอโลหะและการลามิเนต การผลิตฟิล์มเจาะรู การผลิตฟิล์มหลายชั้นด้วยวิธีโคเอ็กซ์ทรูชัน การใช้งานวัสดุอ่อนตัวในอุตสาหกรรมการบรรจุ และแนวโน้มการใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นวัสดุอ่อนตัวทางการบรรจุ