รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053525
วิทยากระแสสำหรับการบรรจุและวัสดุ
3(3-0-6)
การผิดรูปของวัสดุ การไหลแบบนิวโตเนียนและนอนนิวโตเนียน การไหลแบบยืดดึง ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงวิทยากระแส การวัดสมบัติเชิงวิทยากระแส ปรากฎการณ์การไหล วิทยากระแสในการแปรรูปวัสดุทางการบรรจุ วิทยากระแสของวัสดุกึ่งของแข็งทางการบรรจุ