รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053526
นาโนเทคโนโลยีสำหรับการบรรจุและวัสดุ
3(3-0-6)
สมบัติของวัสดุนาโน การผลิตวัสดุนาโนด้วยเทคนิคเฟสของก๊าซ เฟสของเหลว และของไหลเหนือจุดวิกฤต การวิเคราะห์ลักษณสมบัติของวัสดุนาโน การประยุกต์วัสดุนาโนทางการบรรจุและวัสดุ