รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053527
เทคโนโลยีการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์
3(3-0-6)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ ชนิดและรูปแบบของภาชนะบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร การติดตามงานวิจัยในปัจจุบันในสาขาการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ แนวโน้มและประเด็นทางกฎหมายของเทคโนโลยีการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์