รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053528
เทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประกอบสำหรับการบรรจุและวัสดุ
3(3-0-6)
การเคลือบผิวโดยการตกสะสมภายใต้สุญญากาศ เทคโนโลยีโซลเจล การรวมอนุภาคนาโนเข้าในวัสดุทางการบรรจุ การบรรจุสารในแคปซูลขนาดนาโนและไมครอน เทคโนโลยีการประกอบของวัสดุทางการบรรจุ