รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053529
เทคโนโลยีของไหลเหนือจุดวิกฤติสำหรับการบรรจุและวัสดุ
3(3-0-6)
หลักการของไหลเหนือจุดวิกฤต สมดุลของวัฏภาค การประยุกต์เทคโนโลยีของไหลเหนือจุดวิกฤตในการแปรรูปพอลิเมอร์ การเคลือบผิว การสกัดสารจากวัสดุชีวฐาน การแยกลำดับส่วน และการผลิตอนุภาคขนาดนาโนและไมครอน