รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053531
การจำลองกระบวนการบรรจุ
3(3-0-6)
เทคนิคการจำลองและการประยุกต์ในกระบวนการบรรจุ ทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบจำลอง การสร้างแบบและการประเมินระบบจำลอง การวิเคราะห์กระบวนการบรรจุด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้โดยใช้ฐานปัญหาทางการบรรจุ