รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053532
การกระแทกและการสั่นสะเทือนทางการบรรจุ
3(3-0-6)
ความเสียหายของผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาซึ่งเกิดจากการกระแทกและการสั่นสะเทือน การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบการกระแทกและสั่นสะเทือนของภาชนะบรรจุ สมบัติของวัสดุกันกระแทกและการออกแบบภาชนะบรรจุ การประเมินและการจำลองสภาวะของการขนส่ง