รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053533
การออกแบบกระบวนการทางการบรรจุ
2(1-3-4)
หลักการออกแบบกระบวนการทางการบรรจุ การวางผังทางการบรรจุ การวางแผนการบรรจุ การเลือกกระบวนการและเครื่องจักรทางการบรรจุ การขนถ่ายวัสดุบรรจุ การควบคุมวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุคงคลัง การประเมินและวิเคราะห์กระบวนการและการวางผังทางการบรรจุ