รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053542
การวิเคราะห์วัสดุบรรจุด้วยเครื่องมือ
2(1-3-4)
หลักการของวงจรพื้นฐานและอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ หลักการและระเบียบวิธีการของวิชาการอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วัสดุบรรจุ โดยใช้สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และระเบียบวิธีการอุณหภาพ