รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053561
เทคโนโลยีการพิมพ์ภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของการพิมพ์ภาชนะบรรจุ ทฤษฎีสีและการวัดสี การแยกสีและการผลิตน้ำหนักสี ระบบการจัดการสี ปัญหาทางด้านการพิมพ์ มาตรฐานวัสดุทางการพิมพ์และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการพิมพ์