รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053571
การบรรจุเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
ความสำคัญของการบรรจุต่อการตลาด การวิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาภาชนะบรรจุในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการบรรจุในการขายปลีก