รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053572
การจัดการการบรรจุ
3(3-0-6)
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานทางการบรรจุในอุตสาหกรรมและองค์กรกำหนดมาตรฐาน กลยุทธ์ทางการบรรจุ การประเมินระบบการบรรจุ การจัดการภาชนะบรรจุและวัสดุบรรจุจำเพาะในคลังสินค้า ข้อกำหนดของวัสดุและภาชนะบรรจุ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกระบบการบรรจุ