รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053581
วัสดุชีวฐานทางการบรรจุ
3(3-0-6)
สมบัติของวัสดุชีวฐานทางการบรรจุ การแปรรูปวัสดุชีวฐานสำหรับการบรรจุ การผลิตและการประยุกต์ภาชนะบรรจุชีวฐาน ผลต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุชีวฐาน ตลาดของวัสดุชีวฐานทางการบรรจุ