รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053582
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
พอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเมอร์ชีวภาพประกอบ การสังเคราะห์และการผลิต การดัดแปรทางกายภาพและทางเคมี การวิเคราะห์ โครงสร้าง สัณฐานวิทยา สมบัติ การประยุกต์ และการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ