รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053583
การวิเคราะห์สมบัติของวัสดุชีวฐาน
3(2-3-6)
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ของวัสดุชีวฐาน การวิเคราะห์สมบัติเชิงหน้าที่ และความสามารถในการย่อยสลายของวัสดุชีวฐาน