รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053597
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุในระดับปริญญาโท