รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053611
จลนพลศาสตร์ของวัสดุพอลิเมอร์ทางการบรรจุ
3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์การเกิดผลึก การบ่ม และการเผาสุญญากาศของวัสดุพอลิเมอร์ทางการบรรจุ การตรึงสารออกฤทธิ์ จลนพลศาสตร์การดูดซับ การถ่ายเทสาร และการสูญเสียของสารในวัสดุพอลิเมอร์ทางการบรรจุ