รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053612
ปรากฏการณ์การนำพามวลขั้นสูงทางการบรรจุ
3(3-0-6)
สมดุลอุณหพลศาสตร์ สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน โมเดลการแพร่ในพอลิเมอร์ สมการการนำพามวล การซึมผ่านของแก๊ส ไอน้ำ และสารระเหยอินทรีย์ การเคลื่อนย้ายมวลสารและการดูดซับในระบบการบรรจุ ผลของการนำพามวลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุ