รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053631
ระบบการบรรจุเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
องค์ประกอบของระบบการบรรจุ การวิเคราะห์โครงสร้างภาชนะบรรจุด้วยเทคนิคการจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธีสมาชิกจำกัด การออกแบบวัสดุและระบบการบรรจุให้มีหน้าที่เฉพาะการวิเคราะห์ วัสดุชั้นกีดขวางทางการบรรจุ กระบวนการบรรจุระบบการบรรจุเพื่อสิ่งแวดล้อม การถ่ายโอนความร้อนและมวลของระบบการบรรจุ ระบบภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่ง ระบบภาชนะบรรจุหลังใช้งาน และ พฤติกรรม ผู้บริโภคที่สัมพันธ์กับระบบการบรรจุ