รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053632
การสั่นสะเทือนทางกลชั้นสูงในระบบการบรรจุ
3(3-0-6)
ลักษณะเฉพาะพลศาสตร์และการสั่นสะเทือนทางกลในระบบการบรรจุ การจำแนก ตัวแปรทางพลวัตในระบบการบรรจุ งาน พลังงาน และโมเมนตัม วิธีแบบฉบับและวิธีแปลงเพื่อการวิเคราะห์พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนเชิงกลในระบบการบรรจุ วิธีการแปลงเพื่อการวิเคราะห์พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนเชิงกลในระบบการบรรจุ