รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053681
วัสดุชีวฐานขั้นสูงทางการบรรจุ
3(3-0-6)
สมบัติเชิงหน้าที่ของวัสดุชีวฐาน การดัดแปรทางกายภาพและเคมีขั้นสูงของวัสดุชีวฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติวิทยากระแสและกระบวนการแปรรูป การเสื่อมสลายของของวัสดุชีวฐานในระหว่างกระบวนการผลิต อันตรกิริยาระหว่างผลิตภัณฑ์และวัสดุบรรจุชีวฐาน