รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีการบรรจุ
3(3-0-6)
งานวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีการบรรจุและการจัดทำโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ และการนำเสนอ การอภิปราย ผลงานวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในที่ประชุมและการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ