รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053697
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการบรรจุในระดับปริญญาเอก