รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053698
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีการบรรจุระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน