รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053699
วิทยานิพนธ์
1-72
วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์