รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055121
อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
กระบวนการผลิตสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค การออกแบบ ตราสินค้า การจัดการสินค้า คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ