รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055211
วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01403111 / วัสดุสิ่งทอ โครงสร้าง สมบัติและระบบการผลิตสิ่งทอพื้นฐาน การจำแนกและการระบุเส้นใย โครงสร้างทางเคมีของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์และกระบวนการผลิต ระบบเส้นด้ายใยสั้นและใยยาว ผ้าผืนที่ผลิตโดยกระบวนการทอ การถักและผ้าไม่ทอ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเส้นใย เส้นด้ายและผ้าผืนและการดูแลรักษาผ้า